REGULAMIN

Regulamin konkursu kreatywnego “WrOpenUp”

I. Organizator i idea konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja WrOpenUp z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 65, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000430656.
 2. Konkurs realizowany jest w ramach kampanii WrOpenUp promującej otwartość wobec różnorodności kulturowej i etnicznej. Ideami kampanii są: promowanie we Wrocławiu otwartości wobec odmienności kulturowych, wzmacnianie postaw otwierających mieszkańców na różnorodność i wykorzystywanie tej otwartości w codziennym życiu.
 3. Przez „różnorodność” organizatorzy rozumieją kolor skóry, wyznanie, styl życia, stopień sprawności fizycznej i intelektualnej itd.
 4. Kampania  realizowana jest w partnerstwie z miastem Wrocław, przedstawicielami nauki, mediów oraz międzynarodowymi firmami, organizacjami przedstawionymi w zakładce partnerzy na stronie www.wropenup.pl Głównymi sponsorami nagród dla zwycieskich zespołów sa: Google, IBM i HP.

II. Terminologia:

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Mikrokampanii – należy przez to rozumieć zbiór Przekazów medialnych stworzonych przez uczestników konkursu i opublikowanych w internetowych mediach społecznościowych (w tym filmów, relacji, nagrań audio, fotografii itd.). Przygotowane mikrokampanie  oceniane będą  w oparciu o dwa kryteria – zasięg/popularność  (ilość osób, do których dotarła) i poziom merytoryczny Przekazów.

 

Wydarzeniu – należy przez to rozumieć każde działanie związane z kampanią WrOpenUp (np. koncert, happening, warsztaty, wywiad, akcje zorganizowane przez Fundację WrOpenUp lub bezpośrednio przez uczestników konkursu). Lista proponowanych Wydarzeń znajduje się w załączniku do regulaminu. Użytkownicy mają możliwość tworzenia własnych Wydarzeń poza zaproponowanymi przez Organizatora. Będą one podlegały takiej samej ocenie, jak zaproponowane  przez Organizatora.

Przekazie – należy przez to rozumieć relacje z wydarzeń, tworzone przez uczestników konkursu, przekazywane do publikacji za pośrednictwem organizatora. Przekazy przed ich udostępnieniem  w sieci po uprzedniej akceptacji Organizatora będą udostępniane na blogu www.wropenup.wordpress.com, stworzonym na potrzeby realizacji niniejszego konkursu.

III. Opis konkursu i sposobu realizacji zadań konkursowych:

 1. Konkurs trwa od 01 stycznia 2013r. do 30 maja 2013r.
 2. Konkurs adresowany jest do młodzieży uczącej się we Wrocławiu.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentow.
 4. W konkursie biorą udział zespoły złożone z 3-4 uczestników, zespoły ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają dodatkowo opiekuna w postaci nauczyciela.
 5. Zadanie konkursowe polega na propagowaniu w środowisku internetowym przez uczestników Przekazów, będących zapisem Wydarzeń, promujących idee kampanii WrOpenUp: pozytywną postawę i otwartość wobec różnorodności kulturowej i etnicznej.
 6. Przekazy stanowią elementy Mikrokampanii, którą uczestnicy organizują w terminie od 01 stycznia 2013 do 30 maja 2013.
 7. Zespoły same tworzą własne scenariusze działań w ramach mikrokampanii, wykorzystując różnorodne narzędzia: np. fotografia, plakat, ulotka, mem internetowy, warsztaty, spotkania, prelekcje, wywiady, filmy, komiksy, konkursy, koncerty, a nastepnie relacjonują swoje dzialania w mediach spolecznościowych a także samodzielnie pozyskują publiczność dla swoich działan w swoich srodowiskach.
 8. Wszystkie zarejestrowane Przekazy będą zawierać tagi i indeksy WrOpenUp i po zarejestrowaniu będą przesyłane na blog https://wropenup.wordpress.com. Przekazy będą rozpowszechniane po akceptacji treści przez Organizatora.
 9. Przekazy udostępnione na blogu będą powielane i polecane na profilach  prywatnych oraz w mediach społecznościowych fundacji WrOpenUp (Facebook, Google+, Twitter, Youtube). Uczestnicy mogą również publikować i promować Przekazy (wyłącznie w postaci zaakceptowanej wcześniej przez Organizatora) poprzez własne kanały informacyjne (np. strona internetowa szkoły) – po otrzymaniu zgody właściciela i administratora strony.
 10. Ilość Przekazów tworzonych i udostępnianych w ramach Mikrokampanii jest dowolna. Z jednego Wydarzenia może powstać dowolna liczba Przekazów (np. zapowiedzi, relacje, fotografie, plakaty itd.)
 11. Uczestnicy biorąc udział w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora konkursu lub realizując Wydarzenia dokumentują je w dowolny sposób, przy użyciu dostępnych sobie narzędzi (m.in. aparat fotograficzny, telefon, długopis, materiały plastyczne) a następnie tworzą i udostępniają w sieci przekazy medialne (np. wywiad, relację z koncertu, z działań artystycznych, fotografię, happening, prezentację, przedstawienie teatralne etc.)
 12. Uczestnicy konkursu przygotowują prace konkursowe z użyciem własnego sprzętu i środków.
 13. Wydarzenia organizowane w ramach kampanii WroOpenUp (tj. warsztaty, koncerty, malowanie murali, spotkania itd.) będą się odbywały w okresie  od 1 stycznia  2013 roku do 30 maja 2013 roku. Ostatni Przekaz powinien zostać udostępniony w sieci do 30 maja 2013r.
 14. Szczegóły i zasady Konkursu zostaną przekazane opiekunom zespołów, biorących udział  w konkursie na spotkaniu z organizatorami oraz uczestnikom konkursu za pośrednictwem strony internetowej www.wropenup.pl

IV. Rejestracja / zgłoszenia uczestników konkursu:

 

 1. Młodzież szkolna zgłasza swój udział w konkursie za pośrednictwem szkoły lub innej placówki oświatowo–wychowawczej.
 2. Studenci zapisują się bez pośrednictwa uczelni.
 3. Uczestnicy tworzą zespoły 3-4 osobowe, wybierają kapitanów.
 4. Studenci rejestrują swoje zespoły samodzielnie za pośrednictwem formularza internetowego zamieszczonego na stronie www.wropenup.pl. Do rejestracji potrzebne będą nazwa zespołu, nazwiska uczestników (do wiadomości organizatora, wyłącznie na potrzeby konkursu),  nazwa uczelni oraz telefon kontaktowy i adres e-mailowy zespołu.
 5. Uczniowie zgłaszają swoje zespoły nauczycielowi – opiekunowi, który będzie reprezentował zespół i komunikował się z organizatorem podczas trwania konkursu.
 6. Nauczyciel-opiekun rejestruje zespół za pośrednictwem strony internetowej www.wropenup.pl. Do rejestracji potrzebne będą: nazwa zespołu, nazwiska uczestników (do wiadomości organizatora, wyłącznie na potrzeby konkursu), pełna nazwa szkoły oraz telefon kontaktowy i adres e-mailowy zespołu.
 7. Opiekun zobowiązany jest do uzyskania i posiadania  pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów uczniów na udział w konkursie, akceptacji regulaminu oraz  zgody rodziców na przetwarzanie przez Fundację WrOpenUp danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Odpowiednie formularze zostaną udostępnione na stronie www.wropenup.pl
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane  opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników.
 9. Wstępnym kryterium zakwalifikowania grupy do udziału w konkursie jest zaproponowanie oryginalnego hasła promującego otwartość wobec różnorodności kulturowej i etnicznej. Uczestnicy podają propozycję hasła w formularzu rejestracyjnym  podczas zgłaszania się do konkursu na stronie www.wropenup.pl.  Na tej podstawie organizatorzy kwalifikują zespół do udziału w konkursie. 
 10. Hasło powinno dotyczyć dialogu międzykulturowego oraz promować takie postawy obywatelskie, jak otwartość i szacunek dla społeczeństwa wielokulturowego i akceptacja różnorodności obywateli pod względem narodowym, etnicznym i religijnym.
 11. Każdy zespół może zgłosić tylko jedno hasło. W przypadku większej ilości haseł zgłoszonych przez jednego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wylosowania tylko jednego hasła spośród wszystkich złożonych przez tego Uczestnika.
 12. 12.  Kryteria oceny haseł:

a) zgodność z tematem i celem kampanii WrOpenUp,

b) oryginalne ujęcie tematu,

c) wywoływanie pozytywnych skojarzeń,

d) łatwość rozpoznania i zapamiętania.

V. Zasady współpracy w konkursie  i warunki udziału.

 1. Po dokonaniu rejestracji zespołu, w trakcie trwania konkursu, Kapitan zespołu będzie raz w miesiącu, od 5 do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od marca zdawał sprawozdanie z aktywności i dokonań zespołu w kampanii WrOpenUp drogą mailową na adres openupwro@gmail.com.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do udziału w warsztatach kształcących kompetencje międzykulturowe, prowadzonych przez obcokrajowców, specjalnie przeszkolonych na potrzeby kampanii WrOpenUp. Obecność na szkoleniu kompetencji międzykulturowej jest obowiązkowa (minimum jeden członek zespołu).
 3. Szczegółowe informacje zostaną potwierdzone i  przekazane  nauczycielom-opiekunom zespołów po zakończeniu rejestracji uczestników. Warsztaty dla młodzieży szkolnej odbędą się na terenie wrocławskich szkół.
 4. Uczestnicy mogą brać również udział w organizowanych w ramach kampanii WrOpenUp bezpłatnych warsztatach, przygotowujących do  m. in. skutecznego wykorzystywania serwisów społecznościowych w rozpowszechnianiu Przekazów medialnych oraz warsztatach artystycznych.
 5. Szczegółowy zakres szkoleń, sposób organizacji oraz terminy przekazane zostaną uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej i drogą elektroniczną.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych.

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury składające się ze specjalistów. Wybierze ono laureatów konkursu, w oparciu o przedstawione kryteria, z uwzględnieniem różnych kategorii wiekowych.
 2. W skład jury wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Fundacją WrOpenUp (przedstawiciele sponsorów fundujących nagrody, przedstawiciele Urzędu Miasta, przedstawiciele mediów, specjaliści zajmujący się serwisami społecznościowymi, specjaliści komunikacji społecznej i międzykulturowej).
 3. Kryteria oceny prac:

a) poziom merytoryczny  – jakość tworzonych przekazów medialnych :

– ujęcie tematu (zgodność z celem kampanii),

– dobór techniki,

– oryginalność pracy,

– ogólny wyraz artystyczny

b) zasięg medialny przekazów.

Po publikacji przekazów zadaniem każdej grupy jest zgromadzenie jak największej publiczności dla każdego z udostępnionych przekazów. W konkursie oceniana będzie umiejętność rozpowszechnienia tworzonej mikrokampanii, określona przez ilość użytkowników internetu, do których treści dotarły oraz przez ich zaangażowanie w treść (ilość komentarzy, udostępnianie, “lajkowanie” itd.). Ocena będzie przeprowadzona za pomocą specjalnych narzędzi do pomiaru popularności w Internecie.

–  stopień rozpowszechnienia Przekazow mierzony będzie narzędziami do monitoringu Internetu.

VII. Nagrody i zasady ich przyznawania.

 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2013 roku.
 2. Jury przyznaje  po dwie nagrody główne w każdej kategorii wiekowej. Nagrody zostaną przyznane uczestnikom w każdej z grup wiekowych (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, studenci),  którzy stworzą: 1. najlepszą merytorycznie (patrz cz. VI, pkt 2a) regulaminu) i najciekawszą mikrokampanię; 2. kampanię o najszerszym zasięgu.
 3. Nagrodą jest wyjazd na zagraniczną ekspedycję edukacyjną.
 4. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.
 5. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 6. W przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków opisanych powyżej, w szczególności nie przekaże danych adresowych, poda nieprawidłowe dane lub nie potwierdzi odbioru nagrody  w terminie do 30 czerwca 2013r. nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 8. WrOpenUp w uzasadnionych przypadkach ma prawo zmiany przyrzeczonych nagród, na nagrody o nie mniejszej wartości.
 9. Decyzja jury jest  decyzją ostateczną, od której nie przysługują odwołania.
 10. Nagroda przysługuje wszystkim członkom zespołu nagrodzonego i musi być zrealizowana przez nich wspólnie w określonym przez Organizatora terminie.
 11. Nagroda zostanie przekazana Laureatom po dopełnieniu wszelkich warunków  formalnych, określonych przez Organizatora.
 12. Opiekun zespołów złożonych z uczniów zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi zgody rodziców na wyjazd dziecka.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

VIII. Prawa autorskie i odpowiedzialność.

 1. Z chwilą zgłoszenia i wydania Organizatorowi Przekazu lub innych treści w jakiejkolwiek formie, jego autorzy (Uczestnicy) udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tych treści przez okres 5 (pięciu lat) z nieograniczonym prawem udzielania dalszych licencji (sublicencji); po okresie 5 lat licencja przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana wyłącznie z ważnych przyczyn.
 2. Licencja uprawnia do korzystania przez Organizatora z Przekazu na wszelkich znanych, istniejących i dostępnych polach eksploatacji.
 3. Uczestnicy (autorzy) zobowiązują się powstrzymać od korzystania z przysługujących im autorskich praw osobistych, pozostawiając m. in. decyzję o sposobie oznaczenia Przekazów (utworów) w wyłącznej gestii Organizatora, zgodnie z potrzebami konkursu i w duchu idei WrOpenUp; to samo dotyczy w szczególności kwestii integralnosci dzieła, przeróbek, dzieł zależnych, etc.
 4. Uczestnicy oświadczają, że przygotowane przez nich Przekazy są wolne od wad prawnych i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 5. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, iż osoba (osoby) nadsyłająca pracę jest jej autorem (są autorami), a osoby, których wizerunki zostały w niej w jakikolwiek sposób utrwalone wyrażają zgodę na ich wystawienie i publikowanie, również dla realizacji celów związanych z Konkursem, oraz przejmuje na siebie wszelkie roszczenia, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorowi Konkursu.
 6. Osoby niepełnoletnie i młodzież szkolna  są zobowiązane do dostarczenia opiekunowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie oraz informacji o zapoznaniu się przez te osoby z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień. Plik do pobrania na stronie www.wropenup.pl
 7. Organizator ponosi pełną (w tym prawną) odpowiedzialność za organizację konkursu, zgodnie z przepisami K.C.
 8. Organizator ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 9. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw osób  trzecich, które wystąpiły z roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia praw osobistych i innych powstałych przez wyemitowany i upowszechniany materiał w ramach konkursu. Niniejsza odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zaakceptowanych przez Organizatora materiałów.
 10. Organizator zobowiązany jest do pełnego zabezpieczenia materiałów dostarczanych przez uczestników konkursu.

IX. Zasady opodatkowania. 

  1.       Ostateczne rozliczenie konkursu pod względem podatkowym zostanie dokonane przez Organizatora, na podstawie formularza odbioru nagrody (załącznik 1).

  2.     Organizator przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie podatku dochodowego. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi ok. 11,11% wartości danej nagrody przyznanej uprawnionemu uczestnikowi. Od łącznej wartości nagród, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez niego potrącony i odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Udział w konkursie i towarzyszących mu warsztatach jest bezpłatny.
 2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu określonych    w niniejszym regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu oznaczać będzie wykluczenie z konkursu.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika oraz zgodę na publikację treści tworzonych przez uczestników, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu oraz w celu promocji konkursu i informowania o konkursie. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Wszystkie upowszechniane Przekazy medialne muszą zawierać tagi i indeksy WrOpenUp. Organizator udostępni logo i inne dostępne narzędzia uczestnikom.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s